Gedicht

Rôlje, rôlje..

Mei de Pikmar foar de eagen

Op in blauwe simmerdei

Rôlje, rôlje wetterweagen

En de wolken rôlje mei