Stichting Zeilsport Grou eigenaar van starteiland in Pikmar

Grou – De Stichting Zeilsport Grou is per 10 oktober jl. eigenaar geworden van het starteiland in de Pikmar, ook wel Grut Eilân genaamd. Tot dusver huurde de stichting het eiland van recreatieschap De Marrekrite. Na de aangebrachte verbeteringen op en aan het eiland in 2009 in het kader van het Friese Merenproject, is met De Marrekrite afgesproken dat de stichting in 2019 volledig eigenaar zou worden van het eiland. Inmiddels is de eigendomsoverdracht notarieel beklonken.

Het starteiland in de Pikmar

In het bestuur van de stichting hebben vertegenwoordigers van zeil- en watersportverenigingen in Grou zitting. Het gaat daarbij om de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo, de Koninklijke Watersportvereniging Frisia, Watersportvereniging De Meeuwen en Vereniging Grouster Watersport. Daarnaast is de Skûtsjekommisje Grou vertegenwoordigd. De stichting behartigt de belangen van de Grouster zeilsport en is eigenaar, naast nu het starteiland, van de starttoren en divers wedstrijdmaterieel.

Als gevolg van de eigendom van het eiland meent de stichting dat de zeil- en watersport op de Grouster wateren nog beter bediend kan worden. Zo is er thans geen risico dat het eiland voor doeleinden wordt aangewend die strijdig zijn met het belang van de water- en zeilsport. Het eiland neemt als start- en/of finishlocatie van oudsher een prominente plaats in bij de zeilwedstrijden. De stichting hoopt – mede door het aanwerven van het eiland – dat de organisatie van zeilwedstrijden op het Grouster wateren tot in lengte van jaren is gegarandeerd.

Heren Wetter Fretter 5e in Grachten race Amsterdam

Zaterdag 12 oktober was weer de Grachtenrace in Amsterdam. De Grachtenrace is een sloepenrace waarbij sloepen bijna 24 kilometer roeien. De wedstrijdroute loopt dwars door de binnenstad van Amsterdam, waar zo,n 140 sloepen aan mee deden. Van roeiers en stuurmannen wordt veel gevraagd. Vooral als men elkaar treft op de Amsterdamse grachten met zijn smalle bruggen en vele rondvaartboten.

De heren van de Wetter Fretter startten al vroeg in de race en hadden daardoor ook weinig oponthoud, stuurman Wiebe stuurde hen dan ook feilloos door het parcours. Met een tijd van 2.49.55 werd door hen de snelste tijd ooit geroeid. Drie roeiers zijn nog maar net lid van de vereniging en roeiden dan ook voor het eerst deze wedstrijd mee, een goed debuut met een 5e plek

Kijk ook eens op de vernieuwde website www.grsv.nl

BELANGRIJKE RIJKSSUBSIDIE VOOR ZONNEPARK LEPPAGREIDE BIJ AKKRUM

Akkrum- De realisatie van de zonneweide van ruim 3 hectare bij het Leppa aquaduct te Akkrum is een stuk dichterbij gekomen door toekenning van een zogenaamde SDE subsidie door de Minister van Economische Zaken. Initiatiefnemer energiecoöperatie Duurzaam Akkrum Nes (DAN) is nu zeer optimistisch over het slagen van het project van ca. 8000 zonnepanelen (stroom voor ca. 750 huishoudens). Rijkswaterstaat verleent alle medewerking en de gemeente Heerenveen heeft de vergunning voor de bouw reeds verleend.

Bijzonder is dat de netto opbrengsten van Leppagreide in Akkrum en Nes blijven. Ze zullen besteed worden aan duurzaamheidsinitiatieven en projecten van inwoners van de dorpen. Het bestuur van DAN is de werkgroep, die twee jaar hard gewerkt heeft, zeer erkentelijk. Nu breekt een nieuwe fase aan, waarin eerst een organisatie opgezet zal worden voor de bouw. Er wordt naarstig gezocht naar meer dorpsbewoners, die ervaring en kennis hebben op het gebied van organisatie, bouwen, planning, techniek, bestekken, aanbesteding, etc. Degenen, die zich willen inzetten, kunnen zich richten tot DAN.